Kampanja „IMAM PRAVO NA ŽIVOT“ – Borba protiv nasilja u porodici

Udruženje „Grupa 8“ realizuje projekat medijska kampanja „IMAM PRAVO NA ŽIVOT“, koji podrazumeva obuhvаtnu medijsku kаmpаnju sa motom STOP NASILJU ! u cilju podizаnjа svesti celokupne jаvnosti, odnosno što većeg broja ljudi o nasilju u porodici, posledicama koje ono proizvodi, načinima prepoznavanja, načinima pomoći žrtvama. Uz to cilj projekta je da edukuje o procesu kojim se dolazi do disfunkcionalne porodice koja uključuje nasilje, da omogući rano prepoznavanje nasilnika i samim tim prevenciju partnerskih veza koje mogu da prerastu u porodicu u kojoj je nasilje svakodnevica. Takođe cilj kampanje je da podstakne prijavljivanje nasilja, ne samo od stane žrtava nasilja, već i od strane pojedinaca iz okoline. Teži se da se informisanjem omogući smanjenje nasilja, prevencija i aktivno učestvovanje u sprečavanju nasilnika

Ciljevi medijske kampanje su:

  • Podizanje nivoa svesti javnosti o nasilju u porodici
  • Informisanje o prevenciji nasilja u porodici putem prepoznavanja nasilnika u ranoj fazi partnerske veze
  • Uticanje na promenu stavova žrtava nasilja koji podrazumevaju stid i krivicu
  • Ohrabrivanje javnosti i žrtava nasilja na prijavljivanje nasilnika
  • Ohrabrivanje žrtava nasilja na osamostaljivanje i izlazak iz situacije zlostavljanja
  • Ohrabrivanje žrtava nasilja na obrazovanje
  • Podizanje nivoa samopoštovanja kod žrtava nasilja
  • Edukovanje javnosti kako da prepoznaju nasilje u porodici
  • Edukovanje javnosti o mogućim akcijama koje svaki pojedinac može preduzeti ukoliko je svedok nasilja u porodici
  • Motivisanje javnosti na aktivniji pristup nasilju u porodici (neignorisanje)

Realizacijom navedenih ciljeva i projektnih aktivnosti potencijalne žrtve nasilja u porodici naučiće da prepoznaju nasilnika, žrtve nasilja biće ohrabrene da promene svoju situaciju, apeluje se na edukovanje kako žrtava tako i okoline da su krivica, stid i prihvatanje nasilja kontraproduktivni. Cilj kampanje je da dođe do smanjenja broja žrtava nasilja u porodici čime se unapređuje društvo u raličitim aspektima i sektorima, od lokalnih zajednica do zdravstvenog sistema.

Takođe, što veći broj ljudi ima informacije o nasilju u porodici veća je mogućnost da su sposobni da prepoznaju i motivisani da prijave nasilje.

Medijska kampanja ima odličan uticaj na izgradnju ispravnih stavova prema nasilju u porodici kod dece i mladih, što je izuzetno važno u prevenciji nasilja i stvaranja generacija koje nasilje u porodici neće posmatrati kao socijalno prihvatiljvo.

Realizacija projekta za borbu protiv nasilja u porodici ima odlične pretenzije na ljudsku empatiju. Takođe, obzirom na ciljeve projekta jasno je da može imati brojne pozitivne efekte na društvo u celini, i očekivano pozitivan stav od stane zvaničnih ustanova, medija, ministarstava i sl. kao i od brojnih pojedinaca realizovan kroz saradnju i pomoć, što doprinosi održivosti projekta.

Koristimo priliku da izrazimo zahvalnost AMS osiguranju za prepoznavanje značaja i vrednosti samog projekta i na podršci realizacije projektnih aktivnosti donacijom koje sigurno ne bi mogle biti realizovane u ovom obimu i na ovaj način.

Leave a Comment